Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

तानसेन, पाल्पा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पा

ठेगाना : तानसेन, पाल्पा

फोन नं : +९७७-०७५-५२०१२३ +९७७-०७५-५२०१२४ +९७७-०७५-५२०१२५

फ्याक्स : +९७७-०७५-५२०१६९

इमेल : daopalpa@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/dao.palpa.148

मातहतका कार्यालयहरु